მშენებლობის ნებართვა და ექსპლუატაციაში მიღება – სტატისტიკა 2020 იანვარი-მარტი

Construction News

ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით, საქართველოში 2020 წლის იანვარ-მარტში გაცემულია 2,285 მშენებლობის ნებართვა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11.4%-ით მეტია.

ნებართვებით განსაზღვრული ასაშენებელი  შენობა-ნაგებობების ფართობი 1,537.8 ათასი კვ.მ-ს შეადგენს, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11.6%-ით მეტია.

გაცემული ნებართვების 78.3% მოდის ქვეყნის 4 რეგიონზე, კერძოდ:

  • ქ. თბილისი – 54.9%,
  • ქვემო ქართლის რეგიონი – 10%
  • აჭარის ა. რ. – 6.7%
  • იმერეთის რეგიონი – 6.7%

ნებართვები გაიცა მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსების, სასტუმროების, სავაჭრო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებისა და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე. მათ შორის შედარებით დიდი წილით წარმოდგენილია მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსები.

რაც შეეხება ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების რაოდენობას, 2020 წლის იანვარი – მარტის პერიოდში დასრულებული მშენებლობების ნახევარზე მეტი მოდის ქვეყნის 4 რეგიონზე, კერძოდ:

  • ქ. თბილისი – 29.5%,
  • კახეთის რეგიონი – 12.6%
  • იმერეთის რეგიონი – 12.2%
  • ქვემო ქართლის რეგიონი – 11.8 %

2020 წლის იანვარი – მარტში, ექსპლუატაციაში მიღებულ იქნა ჯამში 419.7 ათასი კვ.მ ფართობის 484 ობიექტი. აღნიშნული ობიექტების ფართობი, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 32.8%-ით ნაკლებია, ხოლო მათი რაოდენობა 21.8%-ით ნაკლები.

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემები).

მსგავსი სტატიები